Biểu mẫu thực hiện nhiệm vụ KH&CN (Cấp cơ sở)

- Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở (dùng cho đề tài hoặc đề án), Mẫu A1-ĐXNV (Xem tại đây)

- Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở (dùng cho dự án sản xuất thử nghiệm), Mẫu A2-ĐXNV (Xem tại đây)

- Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Mẫu B1-1-ĐON (Xem tại đây)

- Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp cơ sở, Biểu B1-2a-TMĐTCN (Xem tại đây)

- Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp cơ sở, Biểu B1-2b-TMĐTXH (Xem tại đây)

- Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm cấp cơ sở, Biểu B1-2c-TMDA (Xem tại đây)

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Biểu B1-3-LLTC (Xem tại đây)

- Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Biểu B1-4-LLCN (Xem tại đây)

- Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, Biểu B1-5-PHNC (Xem tại đây)

- Mẫu bìa thuyết minh ngoài tỉnh nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở (Xem tại đây)

- Mẫu bìa thuyết minh trong tỉnh nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở (Xem tại đây)

- Phụ lục kinh phí đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp cơ sở, Biểu B1-2a-TMĐTCN (Xem tại đây)

- Phụ lục kinh phí đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp cơ sở, Biểu B1-2b-TMĐTXH (Xem tại đây)

- Phụ lục kinh phí dự án sản xuất thử nghiệm cấp cơ sở, Biểu B1-2c-TMDA (Xem tại đây)

- Mẫu 12 - Báo cáo ứng dụng (Xem tại đây)


Tin liên quan
Các biểu mẫu thực hiện nhiệm vụ KH&CN (Cấp tỉnh)    22/02/2021
Biểu mẫu thực hiện nhiệm vụ KH&CN (Cấp cơ sở)    22/02/2021
Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở    07/02/2020
Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh    07/02/2020
Các biểu mẫu khác    06/02/2020