Chi tiết tin Chi tiết tin

Thống kê Khoa học và Công nghệ

A. BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ VỀ KH&CN (HÀNG NĂM)

Năm 2017

Năm 2018

B. HOẠT ĐỘNG THỐNG KÊ KH&CN NĂM 2018:

I. Chế độ Báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN (hàng năm)
Ban hành kèm theo Thông tư 25/2010/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 của Bộ KH&CN:

-Thông tư 25/2015/TT-BKHCN;

- Phụ lục Thông tư 25/2015/TT-BKHCN (biểu mẫu và hướng dẫn điền biểu mẫu): (cập nhật ngày 01/3/2018)

Biểu 01 + hướng dẫn

Biểu 02 - 06

- Bảng phân loại Lĩnh vực nghiên cứu KH&CN; Mục tiêu kinh tế - xã hội của hoạt động KH&CN; Dạng hoạt động KH&CN (Tải về)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 09 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

II. Điều tra Nhận thức công chúng về KH&CN năm 2018:

Được thực hiện theo Quyết định số 1750/QĐ-BKHCN ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ:

III. Điều tra Nghiên cứu và Phát triển năm 2018:

 Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2018 được thực hiện theo Quyết định số 1792/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

  • Các mẫu phiếu điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2018:

        a)  Phiếu 01/NCPT-VNC/2018: Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho Viện nghiên cứu (áp dụng cho Viện/Trung tâm NC&PT của Nhà nước, ngoài nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài);
        b) 
Phiếu số 02/NCPT-ĐH/2018: Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho Cơ sở giáo dục đại học (áp dụng cho đại học, trường đại học, cao đẳng, học viện);
        c) 
Phiếu số 03/NCPT-DV/2018: Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho các tổ chức dịch vụ KH&CN (Thông tin, thư viện; bảo tàng KH&CN; dịch thuật, biên tập, xuất bản cho KH&CN; điều tra cơ bản định kỳ, thường xuyên; thống kê, điều tra xã hội; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; tư vấn về KH&CN; sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ;…)
       d) 
Phiếu số 04/NCPT-HCSN/2018: Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho các cơ quan hành chính có hoạt động NC&PT (các Tổng cục, Cục, Sở KH&CN…), các đơn vị sự nghiệp khác (công lập và ngoài công lập) có hoạt động NC&PT (các bệnh viện, các đơn vị sự nghiệp của bộ ngành, địa phương);


Tin liên quan
Câu chào    03/05/2019
Thống kê Khoa học và Công nghệ    14/12/2018
Thông tin liên hệ    13/04/2017
Thủ tục hành chính    05/07/2016
CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO    17/04/2015
THANH TRA CÁC HOẠT ĐỘNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ    11/02/2015
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP (SHCN)    11/02/2015
Danh sách chuyên đề năm 2009    11/02/2015
VĂN BẢN MỚI